"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Taal: NL

Beleid inzake commerciële gegevensbescherming

Beleid inzake commerciële gegevensbescherming

TPS hanteert een strikt vertrouwelijkheids- en veiligheidsbeleid voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Ten behoeve van onze commerciële belangen en de wettelijke vereisten worden uitsluitend de minimaal benodigde gegevens bewaard.

In de praktijk betekent dit dat de elementaire zakelijke contactinformatie standaard wordt bewaard:

Alle informatie wordt veilig bewaard en de toegang is beperkt tot senior medewerkers. Alle verzoeken om informatie van derden worden met de betrokkene overlegd en informatie wordt pas vrijgegeven na ontvangst van de ondertekende goedkeuring door de betrokken persoon.

Onze functionaris voor gegevensbescherming, Tracy Hancocks, ist erreichbar bei TPS Rental Systems Ltd,Geb. 349, Rushock Trading Estate, Droitwich, Worcs, WR9 0NR, E-Mail tracy@tpsrentalsystems.com, Tel. +441299253535

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende principes:

(a) alle persoonsgegevens moeten wettig, eerlijk en op een transparante manier worden verwerkt;

(b) alle persoonsgegevens moeten worden verzameld voor een of meer specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en mogen niet worden verwerkt op een wijze die niet te verenigen is met die doeleinden.

(c) alle persoonsgegevens worden beperkt tot wat voldoende, relevant en beperkt is voor de gegeven doeleinden;

(d) alle persoonsgegevens moeten nauwkeurig en actueel zijn (en er moeten redelijke maatregelen worden genomen om onjuiste persoonsgegevens te wissen of te corrigeren);

(e) alle persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan voor die doeleinden noodzakelijk is;

(f) alle persoonsgegevens moeten worden beschermd door passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onwettige verwerking en onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen.

We kunnen uw in dit beleid beschreven persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan om:

(a) een contract uit te voeren waarbij u partij bent of om op uw verzoek, voorafgaand aan het aangaan van een contract, stappen te ondernemen;

(b) onze legitieme zakelijke belangen te behartigen;

(c) andere functies te vervullen met uw specifieke toestemming.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u de best mogelijke klantenservice te bieden en u op de hoogte te houden van onze andere diensten en producten.

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn gespecificeerd (of anderszins aan u meegedeeld) en we houden de persoonsgegevens die we over u opslaan accuraat en actueel. Onjuiste of verouderde gegevens worden vernietigd. Laat het ons weten als uw persoonsgegevens veranderen of als u onnauwkeurigheden ontdekt in de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Als u contact met ons opneemt, registreren wij dit contact, inclusief uw contactgegevens en relevante accountinformatie. Ook kunnen we activiteiten op onze website registreren (zie onze Privacyverklaring voor meer informatie).

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

(a) om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons;

(b) om u van informatie, producten of diensten te voorzien die u bij ons opvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, waaronder wijzigingen en updates (afhankelijk van uw toestemming en voorkeuren);

(c) in overeenstemming met onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke verplichtingen.

We bewaren uw persoonsgegevens op onze systemen zolang:

(a) uw account geldig is; en/of

(a) alle contracten die u met ons sluit live zijn; en/of

(a) ze noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze legitieme zakelijke belangen; en/of

(a) ze noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; en/of

(a) u hebt aangegeven dat u het goed vindt dat wij dit doen.

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de in dit beleid beschreven doeleinden (of anderszins aan u meegedeeld). Wanneer ze niet langer nodig zijn, zullen de gegevens gepseudonimiseerd, geanonimiseerd, vernietigd of gewist worden, zoals gepast is.

We zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of beschikbaar stellen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming (het staat u vrij ons deze toestemming niet te verstrekken), behalve wanneer:

(a) wij een verwerker gebruiken, in welk geval we ervoor zullen zorgen dat de verwerker voldoet aan dit beleid en aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming;

(b) we wettelijk verplicht zijn dit te doen;

(c) wij onze activiteiten of activa verkopen of u uitnodigen hieraan deel te nemen (in welk geval wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk aan de potentiële koper/investeerder kunnen bekendmaken in overeenstemming met onze legitieme belangen).

We hebben algemeen aanvaarde normen voor technologische en operationele beveiliging geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging of vernietiging. We zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen in het geval van een schending van uw persoonsgegevens waardoor u mogelijk ernstig risico loopt.

We behouden het recht om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aanbevolen dat u de website regelmatig controleert op eventuele wijzigingen (merk op: wijzigingen worden niet achteraf aangebracht).

Sommige van onze gegevensverwerkers en diensten van derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden. We zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EU overdragen als de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard. Stuur alle volgende verzoeken met betrekking tot deze rechten naar onze functionaris voor gegevensbescherming:

(a) om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;

(b) om informatie te ontvangen over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt (deze informatie wordt uiteengezet in dit beleid);

(c) om uw persoonsgegevens waar nodig te laten corrigeren (neem direct contact met ons op als u te weten komt dat de gegevens onjuist of verouderd zijn);

(d) om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen (raadpleeg de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of raadpleeg de ICO voor details);

(e) om bezwaar te maken tegen of te beperken hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt;

(f) om uw persoonsgegevens over te dragen naar uzelf of een ander bedrijf.

Als u van mening bent dat wij niet aan dit beleid of de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens of die van iemand anders hebben voldaan, dient u dit te overleggen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Een dergelijke schending wordt serieus genomen en behandeld overeenkomstig de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

U hebt het recht om klachten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken te laten behandelen door de informatiecommissaris:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF https://ico.org.uk/concerns/     Tel 0303 123 1113.

Raadpleeg voor meer informatie de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming of neem voor vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot onze gegevensverwerkingspraktijken contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.